Print

Société des Missions Africaines – Province de Hollande

EERD Louis né le 18 mai 1889 à Tilburg
dans le diocèse de s-Hertogenbosch
membre de la SMA le 14 novembre 1916
prêtre le 23 décembre 1916
décédé le 5 novembre 1960

1917-1919 Cadier en Keer
1919-1937 missionnaire au Ghana, Kpandu, Ho, Keta
1937-1939 Hastings, professeur de philosophie
1939-1946 Aalbeek
1946-1948 Bemelen
1948-1960 Oosterbeek

décédé à Oosterbeek, Hollande, le 5 novembre 1960,
à l’âge de 71 ans


Le père Louis van EERD (1889 - 1960)

A Oosterbeek (Hollande), le 5 novembre 1960, retour à Dieu du père Louis van Eerd, à l'âge de 71 ans.

Né à Tilburg dans le diocèse de Bois-le-Duc, en Hollande, en 1889, Louis van Eerd, après ses études achevées chez les Pères de Picpus, arrivait aux Missions Africaines, à Lyon, en 1915. Il fit le serment et fut ordonné prêtre en 1916. Destiné au vicariat de la Côte-d'Ivoire, le père van Eerd ne peut y partir et est alors nommé professeur à Keer.

Après la guerre de 1919, le père van Eerd peut partir pour le vicariat de la Côte-de-l'Or, où il travaille dans la région qui, en 1923, deviendra le vicariat de la Basse Volta. Sauf les années 1923-1925 qu'il passera comme professeur à Keer, le père van Eerd va rester en mission jusqu'en 1936.

Excellent missionnaire, très aimé de ses confrères et des Noirs qui l'appelaient "good father", le père van Eerd était un prêtre régulier dans ses devoirs de piété et dévoué dans l'apostolat. Il occupe pendant quelque temps la lourde charge du directeur de l'enseignement. En 1936, sa santé l'oblige à rentrer définitivement en Hollande. Pendant 10 ans, le père va enseigner aux grands séminaires de Hastings, puis de Aalbeek. En 1946, sa santé l'oblige à se retirer à Bemelen, puis à Oosterbeek en 1948. Là, il ne veut pas rester oisif et, avec dévouement, il dépense ses dernières forces au service de la Société et des Missions. Il ne s'arrêtera que pour mourir. Ses confrères conserveront du père Louis van Eerd le souvenir d'un prêtre à la foi profonde, d'un confrère dévoué, d'un ami toujours bon et fidèle.


Pater Louis van EERD (1889 - 1960)

Afkomst.

Ludovicus Maria van Eerd, zoon van Arnoldus Cornelius van Eerd uit Moergestel (+ 1.03.1929) en Anna Antonia de Man (+ 13.06.¬1920) werd geboren te Tilburg op 18.05.1889 en daar gedoopt in de parochie van Korvel. Zijn roepnaam was Louis.

Familiegegevens zijn hier nauwelijks bekend. Contactadres was de fam. H. van Eerd - van Vliet, Burg. Damsstraat 29 in Til¬burg. In 1924 bezocht Louis met zijn broer Bernard, die druk¬ker was, het broederhuis in Blitterswijck. Drukkerij van Eerd te Tilburg verzorgde heel wat jaren nogal wat druk¬werk voor de Sociëteit, o.a. het drukken van het tijd¬schrift "Stemmen uit Lourdes".

Opleiding.

Na de lagere school ging Louis voor zijn priesteropleiding naar de paters van de Heilige Harten te Grave (1903 - 1910). In hun scholasticaat te Kortrijk, België, deed hij zijn phi-losophie en twee jaar theologie (1911-1914). Ook de eerste lagere wijdingen heeft hij daar ontvangen. Na de retraite heeft hij zijn eerste tijdelijke geloften niet hernieuwd. De overste pater Ladislaus Van Heuverswijn van het 'Klooster der H.H. Harten te Pottenberg, Kortrijk' schreef:
"Wij hebben hier verleden week de jaarlijkse retraite gehad. De jongeling verstaat dat het zijn roeping niet is in onze Congregatie te blijven.
Hij heeft zich altijd onderscheiden door zijn goed ge¬drag. Hij is godsvruchtig en zeer gedienstig voor zijn oversten en medebroeders. Ik denk dat hij een goed missi¬onaris zal zijn, want hij is zeer bekwaam in het handwer¬ken en spaart zich geene moeiten".

In 1915 is Louis naar Lyon gegaan om bij de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën zijn studies af te maken. Op 14 november 1916 heeft hij de eed afgelegd, op 30 november is hij subdia-ken gewijd en op 23 december 1916 heeft de Alge¬meen Overste Mgr. Duret hem te Lyon tot priester gewijd.

Missionaris.

Na terugkeer uit Lyon werd pater van Eerd benoemd voor het college te Cadier en Keer. Vanaf september 1917 was hij daar surveillant en leraar in de laagste klas totdat hij benoemd werd voor de missie in augustus 1919. Hij vertrok in oktober en werd in november 1919 benoemd voor de parochie Denu. Hij werkte daar onder de pastoors Erhart (1919-1920) en Houtman (1920-1923). In mei 1923 was hij volledig uitgeput en op ziekte-verlof naar Europa. Omdat Keta en Denu tot 1923 deel waren van het Cape Coast vicariaat, staat deze periode op de S.M.A. overlijdenscirculaire foutief ver¬meld als 'archdiocese of Cape Coast'.

Opnieuw werd Louis benoemd voor Cadier en Keer. Na twee jaar vertrok hij weer naar de Volta regio, die in 1923 als een eigen zelfstandig vicariaat was toevertrouwd aan de nederland¬se provincie van de Sociëteit, doch bij gebrek aan beschikbare mankracht, voorlopig nog bestuurd werd door de Elzasser bis¬schop Mgr. Herman.

In november 1925 werd pater van Eerd benoemd tot overste in Kpandu. Achtereenvolgens was hij 2 jaar overste in Kpandu, 2 jaar in Ho en vanaf augustus 1929 in Threetown (Denu). Tevens was hij van 1925 tot 1935 lid van de raad van de bisschop. In mei 1931 ging hij opnieuw met vakantie naar Neder¬land.
Tijdens deze vakantie heeft hij deelgenomen aan een cursus, georganiseerd door het Ned. Medisch Missie Comité. Volgens het behaalde diploma heeft pater L. van Eerd
"met zeer goed gevolg deelgeno¬men aan de 6de medisch-hygiëni¬sche missiecursus, welke van 7 september tot 20 october te Rotterdam gehouden werd".

Na terugkeer in de missie van de Goudkust, werd hij benoemd tot supervisor van de katholieke scholen in de Volta regio en tevens procurator van het vicariaat. Hij resideerde op de missie van Keta. Tijdens de crisissituatie in het vicariaat en bestuurlijke reorganisatie, kwam pater Louis van Eerd in april 1935 weer vrij voor het pastoraat. Na een half jaar als waar¬nemend overste in zijn bekende missiepost van Denu, werd hij opnieuw benoemd tot overste van Ho. In augustus 1936 ging Louis van daaruit op vakantie. Hij zou niet meer naar Afrika terugkeren.

Leraar en administratie.

Na herstel en vakantie werd Louis benoemd voor het grootsemi¬narie te Hastings, waar hij les gaf in de bijvakken van de philosophie, o.a. de geschiedenis van de philosophie. Bij het uitbreken van de oorlog in 1939 verhuisde hij mee naar de nieuwe huisvesting te Aalbeek, waar hij op 23 december 1941 op grootse wijze zijn zilveren priesterfeest vierde. Onder lei-ding van pater Dr. Harrie Rothoff werd ter ere van de jubila¬ris het toneelstuk "De hemel-nar" opgevoerd.

Na de provinciale vergadering van 1946, werd pater Louis van Eerd in november 1946 benoemd voor de administratie-afdeling te Bemelen en verhuisde hij in april 1948 mee naar het nieuw aangekocht huis 'de Tafelberg' te Oosterbeek. Daar werd hij in 1950 tevens benoemd tot onderoverste en is dit gebleven tot 1959, toen hij op eigen verzoek hiervan ontheven werd.
"Met het bereiken van mijn 70ste jaar vraag ik u beleefd om ontheven te worden van de taak 'plaatsvervangend overste'... Terzelfder tijd wilde ik ook bedanken voor het doorlopend werk in de Administratie. Maar gaarne blijf ik bereid mijn medewerking te verlenen, als het nodig is, zolang ik nog kan.
Mijn excuses bied ik hierbij aan voor mijn feilen".


Gestorven.

De hierboven geciteerde text is duidelijk: hij wilde wel dienstbaar zijn, graag zelfs, maar hij kon niet meer. Zijn krachten namen af en ook steeds vaker kreeg hij last van astma-aanvallen. Anderhalf jaar later is hij toch nog vrij onver¬wachts overleden te Oosterbeek op 5 november 1960, 71 jaar oud. Op 9 november is hij begraven op het kerkhof achter de St. Bernulphus¬kerk te Oosterbeek.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 05.11.1960.
- Tijdschrift 'Afrika Ontwaakt' 1960, pg. 202.