Print

Société des Missions Africaines –Province de Hollande

LOOZEN Pierre né le 5 février 1923 à Gulpen
dans le diocèse de Roermond, Hollande
membre de la SMA le 15 juillet 1943
prêtre le 16 juillet 1947
décédé le 5 novembre 1963

1947-1950 Nieuw Herlear, professeur d’anglais
en même temps études universitaires en anglais
1950-1963 missionnaire en Gold Coast, diocèse de Kumasi
Berekum, Sunyani
décédé dans un accident de voiture

décédé à Sunyani, Ghana, le 5 novembre 1963,
à l'âge de 40 ans


Pater Jo BEUMERS (1923 - 1963)

Afkomst.

Joseph Petrus Cornelius Beumers, zoon van Petrus J. Beumers en Wilhelmina van den Beuken, werd geboren te Helden-Panningen op 24 mei 1917. Jo, zoals hij genoemd werd, had nog een broer en vijf zussen, waarvan de oudste intrad bij de Zusters van Heerlen onder de naam van Zr. M. Theogena.

Opleiding.

Jo begon de lagere school te Helden-Panningen, doch ging in 1928 naar Helden-Beringe, waar zijn vader hoofd van de school werd. In 1930 ging hij naar het missieseminarie te Nieuw-Herlaer te St. Michielsgestel, in 1932 naar Cadier en Keer en in 1936 naar Hastings in Engeland voor de studie van philos¬ophie en theologie.

Op 15 juli 1938 werd Jo, door het afleggen van de eed, lid van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Reeds toen werd melding gemaakt van zijn open karakter en gemakkelijke omgang ('socia¬ble') met zijn collega's. Hij was een persoon waarin je ver¬trouwen hebt.

De studie van de theologie werd onderbroken door de oorlog in september 1939. Terugkeer naar Engeland na de zomervakantie van 1939 was onmogelijk. In november 1939 konden de studies hervat worden in een gehuurd retraitehuis van de paters Jezuï¬eten te Aalbeek. Vandaaruit werden Jo en zijn klasgeno¬ten op 8 maart 1942 door Mgr. Lemmens priester gewijd in de parochie¬kerk van de H. Clemens te Hulsberg.

Missionaris.

Pater Jo Beumers werd benoemd voor het klein-seminarie 'Nieuw-Herlaer' te St. Michielsgestel als leraar klassieken. Tevens kreeg hij de opdracht om het officieel eindexamen gymnasium (staatsexamen) te halen, wat recht zou geven om toegelaten te worden aan een universiteit. Jo slaagde hiervoor te Amersfoort op 3 augustus 1944. Van 1946 tot 1950 was hij leraar klassie¬ken in het S.M.A. seminarie te Cadier en Keer.

Hij was een geboren leraar: levendig en vol enthousiasme kon hij helder en duidelijk de materie overbrengen op de studen¬ten. Hij kon begeesterd en interessant vertellen over de oude griekse en romeinse mytho¬logie. Zijn interesse en algemene kennis reikten veel wijder. Dikwijls probeerden de studenten hem dan ook 'op de praatstoel' te krijgen, en niet altijd zonder sukses, al moest soms door het aanbieden van een siga¬ret misbruik gemaakt worden van zijn zwakte.
Hij was intellectueel scherp en doordringend tot de kern van de zaak, levendig en goed formulerend, doch ook menselijk, meevoelend en begrijpend. Hierdoor was hij populair bij de studenten!

In 1950 ging hij terug naar Nieuw-Herlaer als directeur van de studies en in 1952 werd hij zelfs overste tijdens het laatste jaar van dit S.M.A. seminarie, dat daarna gesloten werd.
In 1953 werd pater Jo Beumers benoemd om aan de universiteit van Nijmegen klassieken te gaan studeren. Rijkserkenning van de gymnasiale opleiding te Cadier en Keer stond hoog op de prio¬riteitenlijst van het S.M.A. bestuur. Gekwalificeerde staf was daarvoor een nood¬zaak!

Op 7 juli 1959 slaagde hij voor zijn doctoraal examen klassie¬ke taal- en letterkunde met hoofdvak: oude geschiedenis en de bijvakken griekse en latijnse letterkunde. Tevens kreeg hij hiermee officieel onderwijsbevoegdheid in griekse en latijnse taal- en letterkunde en oude geschiedenis.
Na het afstuderen werd pater Beumers opnieuw benoemd tot leraar in het seminarie te Cadier en Keer. De staf zag hem met vreugde terugkeren naar het missie-college en de studenten merkten spoedig dat ze er een fijne leraar bijgekregen had¬den. Vanwege zijn heerlijk enthousiasme, zijn onderhoudende en meevoelende omgang met confraters en studenten, doch ook vanwege zijn nuchter doch niet opdringerig oordeel, oefende Jo onge-vraagd een grote en gunstige invloed uit op het beleid en de sfeer in het college.

Gestorven.

Tijdens de zomervakantie van 1963 ging hij met een paar con¬fraters/ stafleden op vakantie naar Duitsland, waar ze samen een heerlijke tijd hadden. Verbijsterd waren zij toen ze op 22 augustus 1963, een paar weken na terugkeer van hun vakantie, werden gebeld met het bericht dat Jo die nacht plotse¬ling aan een hartinfarct was overleden, nog op vakan¬tie bij zijn moeder thuis in Beringe. Pater Jo Beumers werd 46 jaar oud, een jaar jonger dan de twee weken tevoren in Ghana veron¬gelukte pater Denis Florack.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats in de parochiekerk te Helden-Beringe op maandagmorgen 26 augustus 1963. De begrafe¬nis vond daarna plaats op het kerkhof van het missiehuis te Cadier en Keer.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- J. v.d. Kooij in 'Afrika Ontwaakt' 1963, pg. 191.
- J. ter Linden in 'Onze Krant', sept. 1963.