Imprimer

Société des Missions Africaines –Province de Hollande

SLOOTS Theo né le 11 août 1898 à Mierlo
dans le diocèse de 's-Hertogenbosch, Hollande
membre de la SMA le 30 juillet 1922
prêtre le 19 mars 1926
décédé le 23 juin 1982

1926-1927 NieuwèHerlear, soins médicaux
1927-1946 missionnaire en Basse Volta
1947-1948 Bemelen, supérieur
1948-1954 Oosterbeek, propagandiste
1954-1965 Nieuw Herlear, aumônier de religieuses
1965-1966 Geffen, chapelain
1966-1982 Oosterbeek, semi retiré
nombreux séjours aux Etats-Unis

décédé à Nijmegen, Hollande, le 23 juin 1982,
à l'âge de 84 ans


Pater Theo SLOOTS (1898 - 1982)

Afkomst.

Theodorus Leonardus Sloots, zoon van Johannes Sloots en van Gerardina van de Graef, werd geboren te Mierlo op 11 augustus 1898. We lezen op zijn gedachtenisprentje van zijn priester¬wijding:
"Eucharistisch Hart van Jezus, zegen mijne dierbare Moeder, Zusters en Broers....
Wees ook gedachtig, o Heer, mijn dierbaren Vader en mijne Eerw. Zuster, die ons zijn voorgegaan ....". etc.
Zijn vader heeft hij nauwelijks gekend. Deze stierf reeds in maart 1903. Zijn moeder overleed in augustus 1944.

Opleiding.

Na de lagere school te Mierlo van 1904 tot 1911 heeft Theo nog een paar jaar Mulo gedaan te Helmond. In 1914 ging hij naar het missiecollege te Cadier en Keer en heeft daar de zesjarige gymnasiale opleiding gevolgd. Daarna studeerde hij philosophie te Chanly in België, waar hij zich, op 30 juli 1922 ten over¬staan van père Bruhas, door eedaflegging aan de Sociëteit verbond. Hij begon zijn theologische studies in Lyon, doch na één jaar werd deze in 1923, als gevolg van de oprichting van de nederlandse S.M.A.- provin¬cie, voortgezet te Bemelen.

Op vrijdag 19 maart 1926 werden pater Theo Sloots en zijn klasgeno¬ten priester gewijd door Mgr. Cessou S.M.A. (Lomé) in de paro¬chiekerk van Bemelen. De parochianen hadden veel werk gemaakt van deze eerste priesterwijding in hun parochiekerk. Reeds om zes uur 's morgens werden vreugdesalvo's afgeschoten. De bisschop en de wijdelingen werden in processie van het missiehuis naar het kerkje gebracht. In de dienst stond men verbaasd over de uitdrukkingskracht in de stem van deze bis¬schop.

Op zondag 21 maart zeiden de neomisten eerste missen in de missiehuizen en parochies van Keer en Bemelen. Doch op 26 maart brak de griep uit in het seminarie te Bemelen. Bijna alle neomisten kregen ze, doch pater Theo Sloots het ergste. Op 28 maart moest hij zijn eerste plechtige H. Mis te Mierlo, ge¬pland op paasdag 4 april, uitstellen (ofschoon de prentjes reeds gedrukt waren}. De seminaristen keerden 24 april terug van vakantie, doch pater Sloots kwam, vanwege de uitgestelde eerste plechtige H. Mis, later dan de anderen pas op 11 mei terug.

Missionaris.

Pater Theo Sloots werd benoemd voor de Beneden Volta in de Goudkust missie, doch na beëindiging van de studie eerst voor enkele maanden naar Nieuw Herlaer gestuurd om weer op krachten te komen. Op 14 februari 1927 vertrok hij met de s.s. 'Madon¬na' uit Marseille, op weg naar Afrika. Daar werd hij voorlopig geplaatst te Threetown, het huidige Denu, bij de Elzasser pater James Fischer om taal, gewoonten en gebruiken te leren. Op 1 november 1927 werd hij overgeplaatst naar Keta, waar hij naast assis¬tent in de parochie, tevens belast werd met de missiedrukkerij en de aanwezige seminaristen.

Vanaf 1 januari 1931 was hij belast met de priesteropleiding, die vanaf die datum zou plaats vinden te Dzelukope. Dit was tevens het begin in deze plaats van een missiepost, d.i. waar een missionaris verblijft. In 1932 ging Theo op vakan¬tie naar Nederland, doch her¬vatte bij terugkeer in 1933 zijn werk te Dzelukope. Na de dood van pater B. van Leeuwen werd Theo Sloots ook benoemd tot de S.M.A.- visitator totdat, na de provinciale vergadering van 1937, Jochem Boumans deze post van hem overnam.

Het jaar 1935 was een bewogen jaar voor het vicariaat van de Beneden Volta, dat in serieuze financiële problemen verkeerde. De salarissen van de onderwijzers konden niet meer uitbetaald worden, met het gevolg dat deze dreigden in staking te gaan. Tijdens een spoedverga¬dering te Dzelukope werd besloten, dat de bisschop op vakantie zou gaan en dat pater Theo Sloots als pro-vicaris tijdelijk de verantwoording voor het dagelijks bestuur op zich zou nemen, daarin gesteund door pater Jacques Verheugd, verantwoordelijk voor de scholen en de financiën.

Er werden verschillende regelingen getroffen om de financiën te saneren. Een ervan was de sluiting van het seminarie te Dzelukope. Dit seminarie fuseerde met dat te Amisano. Pater Sloots bleef overste van de missiepost van Dzelukope. In 1937 werd hij door Mgr. Herman gedele¬geerd om de 'ex-officio' plaats van de bisschop in te nemen tij¬dens de algemene verga¬de¬ring van de Sociëteit te Rome en de provin¬cia¬le verga¬dering van de nederlandse provin¬cie. Na terugkeer in de Goud¬kust werd pater Sloots benoemd tot overste van Keta. In deze jaren behoorde hij tot het driemanschap, dat naast de bisschop de dienst uitmaakte in het vicariaat en werd hij beschouwd als een mogelijke kandidaat voor de opvolging van de bisschop.

Door inter¬ne onenigheid (en mogelijke afgunst?), waarvan ik de verno¬men redenen niet allemaal bevestigd heb kunnen krijgen, werd pater Sloots op 7 maart 1941 door Mgr. Herman vervangen als pro-vicar door James Verheugd, en daarna overge¬plaatst naar Likpe Mate. Meer dan vijf jaar, gedurende bijna de hele oorlogstijd, is pater Sloots daar overste geweest. In augustus 1946 ging hij op vakantie naar Nederland. Dit was tevens het einde van zijn missiewerk in Afrika.

Hij arriveerde in Neder¬land op 15 september 1946. Na een goede vakantie werd hij in 1947 benoemd tot overste van Bemelen. Het jaar erna werd hij benoemd als propagandist vanaf 1 november 1948 met residentie in het onlangs gekochte huis 'de Tafel¬berg' te Oosterbeek. In 1954 liet Dr. Lamers de provinciaal schriftelijk weten dat het, vanwege de diabetes van pater Sloots, niet goed voor hem was veel te reizen en ongere¬geld te eten. Pater Sloots had reeds contact en afspraken met de zusters 'Dochters van de Goddelij¬ke Heiland' te Nieuw Herlaer in St. Michielsgestel. Op 26 augustus 1955 werd hij formeel benoemd door de bisschop van 's Hertogenbosch tot:
"waarnemend Rector van het Instituut voor zwakzinnige kinde¬ren, gesticht en bestuurd door het College van Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen Arme in Nieuw Herlaer te St. Michielsgestel. Tot uw taak zal behoren de geestelijke verzor¬ging van de aldaar verblij¬vende patiënten en het verrichten van de gebruikelijke geestelijke diensten ten behoeve van de Eerwaarde Zusters der Congregatie, die de verpleging van de zwakzinnige kinderen op zich heeft genomen".
Pater Sloots heeft hier gewerkt tot 1 juli 1965 toen, wegens verandering van doelstelling, een rector overbodig werd. Tij¬dens zijn verblijf in Nieuw Herlaer heeft hij een boekje geschreven over de geschiedenis van de heerlijkheid Nieuw Herlaer.

Na nog een jaartje kapelaan geweest te zijn te Gef¬fen, kwam hij in oktober 1966 naar Oosterbeek, rustend, doch met langdu¬rige verblijven in de USA in 1967, 1968, 1969 en 1972. waar hij pastoraal werk deed in New York en met name in Yonkers, waar hij in de 'St. John the Baptist' parochie nogal kapelaans verving, zodat deze op vakantie konden gaan. Ook assisteerde hij in 'the Sacred Heart Church', vooral ten behoeve van de zieken in het ziekenhuis. Als hij terugkeerde naar Nederland, verbleef hij de meeste tijd bij de familie Tiny en Piet Kre¬mers-Roovers te Eindhoven, dochter van zijn oudste zus. Vanaf 1972 was hij definitief inwonend bij deze familie, waarvoor het op de duur een zeer zware belasting werd, omdat 'Heeroom' nogal dominerend aanwezig was en zich teveel bemoeide met de huiselijke aangelegenheden en de opvoeding van de kinderen, die blijkbaar niet altijd ging naar zijn gewenst model. In 1975 is hij in de tuin, bij het uitlaten van de hond, gevallen en kwam met verschoven ruggewervel in het ziekenhuis. Bij thuiskomst met harnas betekende dat extra werk en zorg. In 1976 heeft de familie voor hem zijn gouden priesterjubileum georganiseerd in zijn geboorteplaats Mierlo. Van het provinci¬aal bestuur kreeg hij in 1977 te verstaan om zich in Ooster¬beek te vestigen, omdat de zorg voor de familie te zwaar werd.

Gestorven.

Nog enkele jaren heeft hij daar in huize Tafelberg doorge¬bracht. Wat teruggetrokken en eenzaam, naar het leek, liep hij door het huis, klein van gestalte en met een mooie baard: het 'kaboutermannetje' werd hij wel genoemd. Hij had nog graag eenmaal teruggewild naar de USA, doch dat moest hem door het bestuur worden afgeraden. Op 1 maart 1982 moest hij, vanwege een ongelukkige val op zijn kamer, opgeno¬men worden in het ziekenhuis te Arnhem. Van daaruit is hij op 11 maart overge¬bracht naar het verpleeghuis Berchmania-num te Nijmegen. Hij ging daar vrij snel achteruit. Op 22 juni belde de rector rond het middaguur en vroeg of pater Sloots reeds de ziekenzalving had ontvangen. Reeds een uur later belde het hoofd van de verzorging, dat hij snel achteruit ging. De rector heeft hem meteen de ziekenzal¬ving toegediend. Toen de familie en colle¬ga's uit Oosterbeek rond drieën aanwe¬zig waren, was hij reeds in coma. De hele middag en avond zijn mensen bij hem gebleven. Een zoon van de familie Kremers uit Eindhoven en pater van Brakel zijn met hem de nacht ingegaan. Kort na middernacht, 23 juni 1982 om 00.20 uur, is hij vredig gestor¬ven, 83 jaar oud.

Op de sterfdag van de Stichter werd afscheid van Theo genomen in de kapel van het missiehuis te Cadier en Keer. Pater Leo Op 't Hoog, overste van huize Tafelberg, ging voor in de geconce¬lebreerde dienst en sprak in zijn homilie over het afscheid nemen. Ook pater Sloots heeft meerdere malen afscheid moeten nemen van personen, plaatsen en omstandigheden, doch deze keer was het een definitief en voorbereid afscheid, waarvoor hij 'klaor' was. Hierna ging provinciaal Bles voor in de absoute, waarna hij begraven werd bij zijn collega's op het kerkhof van het missiehuis.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- J. v. Brakel: the S.M.A. Missionary presence in the Gold Coast (Ghana), vol. IV, pg. 78.
- Onze Krant, nr. 53, sept. 1982.