Imprimer

Société des Missions Africaines –Province de Hollande

 sanders h  Le Frère Harrie SANDERS
né le 8 mars 1909 à Helmond
diocèse de 's-Hertogenbosch, Hollande
dans le membre de la SMA le 27 mai 1928
serment perpétuel le 27 mai 1934
décédé le 27 décembre 1983
 

1924-1935 Blitterswijck, tailleur
1935-1950 Bemelen, boulanger et tailleur
1950-1971 Aalbeek, portier
1971-1974 Cadier en Keer, tailleur
1974-1983 Cadier en Keer, retiré

décédé à Cadier en Keer, Hollande, le 27 décembre 1983,
à l'âge de 75 ans

Pater Harrie SANDERS (1909 - 1983)

Afkomst.

Henricus Lambertus Johannes Josephus Sanders, zoon van Nico¬laas Sanders en Adriana Niemans, werd geboren te Helmond op 8 maart 1909. Harrie heeft, naar ik meen, zijn moeder nooit gekend. Met zijn anderhalf jaar oudere broer Piet, de enigste kinderen uit het gezin, moest hij al snel vader helpen met het bezorgen van brood langs de huizen. Tenslotte kwamen ze te¬recht in het St. Louis' pensio¬naat te Amersfoort.

Opleiding.

Op 1 oktober 1921 ging hij, in navolging van zijn oudere broer Piet, naar het missiehuis van de Soci¬teit voor Afrikaan¬se Missiën te Cadier en Keer, om te gaan studeren voor pries¬ter-missiona¬ris. Al vrij spoedig bleek, dat Harrie moeite had met zijn studie. Op advies besloot hij, na een paar jaar, met zijn studie te stoppen en broeder-missiona¬ris te worden.

Hij vertrok naar Blitterswijck en trad daar in op 2 januari 1924. Ruim twee jaar later, op 23 mei 1926, begon hij zijn noviciaat en weer twee jaar later, op 27 mei 1928, werd hij door eedaflegging, afgenomen door provinciaal Paulissen, lid van de Sociëteit.

Missionaris.

Vanaf zijn intrede in 1924 werd Harrie te werk gesteld in de kleermakerij van het broederhuis te Blitterswijck. Ook nu, na de eedaflegging, kreeg hij als opdracht, in Blitterswijck te blijven. Naast herstelwerkzaamheden, bestond zijn werk vooral in het maken van togen voor de paters en de broeders, waarbij ook dikwijls witte togen voor de vertrek¬kende missionaris¬sen. Na twee jaar hernieuwde Harrie zijn eed, deze keer afgenomen door huisoverste Ruud van Ooijen. Vier jaar later, op 27 mei 1934, legde hij zijn eeuwige eed af ten overstaan van pater Bernard Eerden.

Eind 1935 verlieten de novicen-philosophen het missiehuis te Bemelen en vertrokken naar Hastings in Engeland. Het broeder¬huis te Blitterswijck werd gesloten en begin 1936 verhuisden de broeders van Blitterswijck naar Bemelen. Ook broeder Harrie Sanders. Hij bleef kleermaker, maar zijn eerste taak werd nu bakker. Dit is hij blijven doen tot 1948, toen de meeste bewoners van Bemelen verhuisden naar huize Tafelberg te Oos-terbeek, dat in januari 1948 aangekocht werd. Met nog een paar personen bleef Harrie achter in Bemelen totdat dit huis ver¬kocht was en werd overgedragen.

In februari 1950 vertrok hij naar het seminarie te Aalbeek. Hier wachtte hem een nieuwe functie: portier. Hij had de zorg voor de deur en de telefoon, in die jaren nog niet zo frequent in gebruik. Daarnaast bleef hij kleermaker. Met enkele andere broeders vormden ze samen een hecht gezelschap met een eigen tafel in de eetzaal, vroeger een verplicht doorgevoerd onder¬scheid tussen paters en broeders, doch nu een eigen voorkeur¬keuze, om niet steeds gedwongen te worden te luisteren naar die geleerde 'academische' gesprek¬ken van de stafleden aan de hoofdtafel. Met de sluiting van Aalbeek vertrok Harrie, als één van de laat¬sten. Hij ging nu naar het missiehuis te Cadier en Keer. Ook hier was hij nog wel eens kleermaker, doch togen maken was er niet meer bij, want deze werden niet meer gedra¬gen. Het kleermakerswerk werd steeds minder. Hij was jarenlang reserve-organist. Harrie bleef inzetbaar voor diverse klus¬jes, en ook hielp hij wel mee in de tuin. Hij moest het trou¬wens toch rustiger aan gaan doen.

Met Harrie kon je alle kanten uit. Hij was geen drukke prater, een gestadige rustige werker, zonder ophef of preten¬ties, eenvoudig en bescheiden, vroom en goed.

Gestorven.

Met zijn gezondheid ging het niet goed. De laatste jaren van zijn leven heeft hij hier heel wat mee gesukkeld en, in stil¬te, om geleden. Bij het gouden priesterjubileum van zijn broer Piet, gevierd te Lierop op 19 december 1981, kon Harrie zelfs niet op het priesterkoor plaats nemen vanwege benauwdheid en hoestbuien. Vanuit de sacristie heeft hij de dienst gevolgd.

Niettegenstaande zijn zwakke gezondheid hield Harrie het nog enkele jaren vol, totdat hij tenslotte op de morgen van 27 december 1983 dood in bed werd aangetroffen. Hij werd 74 jaar.
Op 30 december vond de plechtige uitvaartdienst plaats in de kapel van het missiehuis te Cadier en Keer. Pater Frits Bollen ging voor in de concelebratie met broer Piet en anderen. Provinciaal van Hoof verrichtte de absoute. Daarna werd Harrie begraven bij zijn collega's op het missio¬narissenkerkhof naast het missiehuis.

Bronnen:
- Archief Nederl. provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- Huub Verreussel in 'Onze Krant', nr. 59, maart 1984.