Imprimer

Société des Missions Africaines
Le Père Walter BOUMANS

 boumans walter  né le 15 octobre 1902 à Sneek
dans le diocèse d'Utrecht, Hollande
membre de la SMA le 30 juillet 1922
prêtre le 19 mars 1926
décédé le 2 décembre 1933
 

1926-1932 missionnaire en Côte de l'Or
1933 études à Londres

décédé à Londres, Angleterre, le 2 décembre 1933
à l’âge de 31 ans

(biographie en hollandais à la suite)

Le père Walter BOUMANS (1902 - 1933)

A Londres, le 2 décembre 1933, retour à Dieu du père Walter Boumans, à l'âge de 31 ans.

Walter Boumans naquit à Sneek, dans le diocèse d'Utrecht, en 1902. Il fit ses études à Keer, Chanly, Lyon et Bemelen. Il fit le serment en 1922 et fut ordonné prêtre en 1926. Nommé au vicariat de la Côte-de-l'Or, il y resta jusqu'en 1932.

Il travailla à Saltpond, Half-Assinie et Elmina. Revenu en Europe, le père Boumans alla à Londres pour étudier.


Pater Wouter BOUMANS (1902 - 1933)

Afkomst.

Wouter Lodewijk Boumans, zoon van Gosse Boumans en Bernardina Jul. van der Sloot, werd op 15 oktober 1902 te Sneek geboren. Hij had nog twee oudere broers, Jacob (1899 - 1974) en Jochem (1901 - 1967: later eveneens ingetreden bij de S.M.A.) en twee zussen Gertruida en Jacoba, die religieuzen zijn geworden onder de namen Zr. Edmunda en Zr. Lamberta.
Hun moeder is na het overlijden van vader ingetreden bij de Begijnen in Antwerpen.

Opleiding.

Na de lagere school heeft Wouter (of Walter zoals hij gewoon¬lijk door medestudenten werd genoemd) zijn middelbare oplei¬ding ontvangen in het missiehuis te Cadier en Keer. De philos¬ophie deed hij in Chanly (Belg.) van 1920 - 1922, welke werd afgeslo¬ten met de aflegging van de eed op 30 juli 1922. Het eerste jaar theolo¬gie (1922 - 1923) deed hij in Lyon. Ten gevolge van de oprich¬ting van de Nederlandse S.M.A. provincie werd de theologie sindsdien in Nederland gegeven in het mis¬siehuis te Bemelen, waar hij op 19 maart 1926 door Mgr. Cessou van Lomé in de parochiekerk priester gewijd werd.

Missionaris.

Op 28 september 1926 vertrok hij uit Marseille naar de Goud¬kust (Ghana), waar hij de 19de oktober aankwam en benoemd werd voor de missie in Saltpond om door de Elzasser paters Acker en Baumann ingewerkt te worden. Op 5 november van het volgende jaar was Wouter in Sekondi om zijn broer Jochem te ontmoeten, die benoemd was voor de Beneden Volta. Van Sekondi vergezelde hij hem op de boot tot Accra.

Na een jaar werd Wouter benoemd voor Half Assini met de Elzas¬ser pater A. Haas als overste. Na enige tijd raakte hij hier in moeilijkheden. Zijn pastoor schreef naar de bisschop over gerezen problemen en moeilijkheden. Pater Boumans werd be¬schuldigd van handeldrijven voor derden en zonder toestem¬ming een motorfiets gekocht te heb¬ben. Het Vicariaat stuurde een drie-man commissie om de goede¬ren in voor¬raad en de gemaakte schulden te inventariseren.

Pater Boumans werd eind maart 1930 van Half-Assini overge¬plaatst naar Amisano, waar juist een kweekschool annex semina¬rie met een tiental jongens geopend was. Hij werd benoemd tot provisor en leraar latijn voor de priesterkandidaten. Na een half jaar nam de S.M.A. Visitator pater Jan van Heesewijk, die tevens pastoor van Elmina was, pater Boumans bij zich in Elmina waar hij belast werd met de buitenstaties. Na enige tijd toonde hij ook hier tekenen van over¬span¬nen¬heid en werd zijn gedrag steeds abnor¬maler. Uitein¬de¬lijk is hij 26 oktober 1932 op dokter's advies voor minstens 2 jaar op ziekte-verlof naar Europa gestuurd.

Gestorven.

Na een half jaar ziekteverlof is hij naar Londen vertrokken waar hij assis¬tentie verleende in de parochie 'St. Mary of the Angels', Bays¬water, en tevens studeerde voor het engelse 'matri¬culati¬on' examen. Op 2 december 1933 is hij door een noodlottige val van de derde verdieping in het Grosvenor Hotel, Victoria, Londen, ernstig gewond geraakt en, enkele uren hierna, aan de gevolgen hiervan gestorven; hij was 31 jaar Op 5 decem¬ber 1933 is hij in Londen begra¬ven.

Bronnen.

- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- N. Douau: Biographies Missions Africaines 03.12.1933 (datum fou¬tief).
- J. Boumans in Afrikaansch Missieklokje, januari 1934.
- Th. Blom in 'Onze Krant' nr.38: december 1978.
- J.v. Brakel in S.M.A. Missionary Presence in the Gold Coast, Vol.III, pg. 44, 58, 125, 175.