Imprimer

Société des Missions Africaines –Province de Hollande

FLORACK Denis né le 16 avril 1916 à Maastricht
dans le diocèse de Roermond, Hollande
membre de la SMA le 12 juillet 1936
prêtre le 25 février 1940
décédé le 7 août 1963

1942-1946 Bemelen, administration
1946-1963 missionnaire en Gold Coast
Half Assini : supérieur de 1950 à 1954
Takoradi : supérieur de 1954 à 1963
1963 meurt dans un accident de voiture près d’Elmina

décédé à Takoradi, Ghana, le 7 août 1963,
à l'âge de 47 ans


Pater Denis FLORACK (1916 - 1963)

Afkomst.

Dionysius Jacobus Florack, zoon van Petrus Florack en Cathari¬na Paulissen, werd geboren te Wolder-Maastricht op 16 april 1916 en daags erna gedoopt in de Petrus en Paulus kerk te Oud-Vroenhoven. De moeder van Denis was een zus van Mgr. Paulis¬sen. Uit dit grote Florackgezin van dertien kinderen werd ook de jongere broer Jeu priester-missionaris; een zus ging naar Menton en als Zr. Huberta naar de missie in de Goudkust (Gha¬na), en zijn jongere zus Nel werd de moeder van pater Han Perry. Pater Jeu Florack en Zuster Huberta Florack liggen naast elkaar begraven op het missionarissenkerkhof te Cadier en Keer, dicht bij heeroom Mgr. Paulissen.

Opleiding.

Na de lagere school te Wolder-Maastricht van 1922 tot 1928 ging Denis naar het missieseminarie 'Nieuw-Herlaer' te St. Michielsgestel, waar toentertijd de eerste twee jaar van de S.M.A. missionarisopleiding waren. Van 1930 tot 1934 voltooide hij de humaniora te Cadier en Keer. Te Bemelen begon hij, in 1934, de studie van de philosophie. Eind 1935 werd deze over¬geplaatst naar het seminarie 'Ore Place' te Hastings in Enge¬land. Daar werd hij op 12 juli 1936 door eedaflegging lid van de S.M.A. Hij was goedgekeurd voor uitzending naar de missie, hoewel hij een zwak gezichtsvermogen had. De Britse arts in de 'Royal East Sussex Hospital' te Hastings schreef:
"I see no contra-indication for going abroad as long as he stays within bounds of civilization, in order to be able to have always glasses".

Te Hastings was ook de theolo¬gische opleiding geves¬tigd. Tij¬dens de vakantie in 1939 brak de oorlog uit, zodat terug¬keer voor het laatste jaar theolo¬gie onmoge¬lijk was. In novem¬ber 1939 kon de studie hervat worden in het gehuurde seminariege¬bouw van de Jezuïeten te Aalbeek. Denis behoorde tot de eerste klas, die vanuit Aal¬beek priester gewijd werd. Op 25 februari 1940 heeft Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, hen priester gewijd in de parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg.

Missionaris.

Na zijn studies ging Denis, in september 1941, naar Nymegen voor de missiekursus van een jaar. Deze kursus werd daar gegeven voor missi¬onarissen, die wegens de oorlogssitua-tie niet konden vertrek¬ken. In 1942 ging Denis naar het mis¬sie¬huis te Bemelen om mee te helpen in de administratie en tevens voor assis¬ten¬ties in de buurt.

Op 22 april 1946 kon hij met de eerste grote groep na-oorlogse missionarissen vertrekken naar de Goudkust. Van deze 17 gingen er 6 naar Cape Coast, 5 naar Keta, 3 naar Kumasi en 3 naar het seminarie te Amisano. Pater Denis Florack behoorde tot de zes die bestemd waren voor het vicariaat van Cape Coast. Ze kwamen aan in Takoradi op 6 mei en gingen eerst naar Cape Coast om hun bisschop te groeten en hun benoeming te vernemen. Mgr. Porter benoemde hen alle zes in het westelijk deel van het vicariaat. Pater Florack werd benoemd voor Half Assi¬ni, de meest westelijk gelegen missiepost langs de zee, gren¬zend aan de Ivoorkust en in die tijd moeilijk te bereiken en dan alleen nog maar bij laag water over het strand.

Op woensdag 15 mei 1946 kwam Denis aan in Half Assini, waar hij assistent werd bij pater Servaas Kerckhoffs uit Heer, die pater Bullen als pastoor zou vervangen. Deze stond gereed om te vertrekken op vakantie naar Engeland.

Bij aankomst van pater Florack voelde pater Kerckhoffs zich al niet lek¬ker. De volgende morgen hoorde Denis van zijn pastoor dat hij bloed in zijn urine had. Daags erna nam de dokter hem mee naar het ziekenhuis te Axim, waar hij dinsdag 21 mei stierf (zie Servaas Kerckho¬ffs + 21.05.1946). Dit waren de eerste traumatische ervaringen van deze jonge, juist aangeko¬men missionaris.

Na de begrafenis van pater Kerckhoffs te Half Assini en het vertrek van pater Bullen op vakantie naar Engeland, werd pater Piet Meeuwenoord benoemd tot pastoor in Half Assini. Toen deze na een jaar zelf aan de beurt was om op vakantie te gaan, nam Dirk de Rooij over. In maart 1950 werd Denis zelf op vakantie gestuurd zodat hij tijdig terug kon zijn om in oktober zelf overste van deze missiepost met een uitgebreid district te worden. Pater Florack was een groot Mariavereerder. Tijdens zijn verblijf in Half Assini had hij in de buitenstatie Nawule een Fatimakapel gebouwd.

Begin 1954 zou pater Florack overgeplaatst worden naar Tarkwa. Wegens gezondheid moest de overste van Takoradi plotseling terug naar Europa en werd de benoeming van pater Florack veranderd. Hij werd nu benoemd om over te nemen in de haven¬plaats Takoradi. Ruim 5 jaar tevoren was deze plaats als zelfstandige parochie afgesplitst van Sekondi. Er was te Takoradi door een Zwitsers bouwbedrijf (de ekonoom van het bisdom kwam toevallig uit Zwitserland) een nieuw missiehuis gebouwd, doch er was nog geen kerkgebouw. De diensten vonden plaats in het schoolgebouw. Hier was zeer veel werk te doen: Takoradi was een plaats in opkomst. Ook was de missie zeer belangrijk als centrum en opvang voor bezoekers. Van west en noord kwamen collega-missionarissen naar de stad Takoradi voor zaken: ministerie van onderwijs, bankzaken (salarissen voor onderwijzers), inkoop van levensmiddelen en leermiddelen voor de scholen, en intussen kreeg de auto een onderhoudsbeurt in de garage van een Franse (SCOA), Zwitserse (UTC), Britse (Briscoe) of andere firma. Tevens was dit voor veel missiona¬rissen de gelegen¬heid om, na het veel alleen zitten in het binnenland, een paar dagen bij te praten. Ondanks het drukke werk op de missie in Takoradi, nam Denis altijd de tijd om bezoekers te verwel¬komen en even een kopje koffie met hen te drinken. Uit eigen erva¬ring tijdens zijn verblijf in het afgelegen Half Assini wist hij, wat dit voor deze bezoekers betekende. Spoedig echter veront¬schuldigde hij zich en ging aan zijn eigen werk. Ieder¬een had hiervoor begrip en zijn gastvrijheid met hartelijke ontvangst werd buitengewoon ge¬waar¬deerd.

Als monument staat in Takoradi de kerk, die van deze Maas¬trichtse missionaris de naam kreeg van "Star of the Sea". Pater Theo Görtz deed vooral het uitvoerende werk doch door hun gezamenlijke inzet werd de huidige kathedraal van het bisdom Sekondi-Takoradi gebouwd. Achterin dit gebouw werd een devotiekapel ingericht ter ere van O.L. Vrouw, "Sterre der Zee", naar Maastricht's voorbeeld en heel toepasselijk voor deze havenplaats. De glas-in-lood ramen zijn het resultaat van Denis' vakantie-inspanningen voor zijn kerk.

Naast zijn grote werkzaamheid, gastvrijheid, en zijn Maria- devotie, was pater Florack vooral bekend om zijn inzet voor liturgie en ver¬zorgde feestelijke en kleurreuke kerkelijke vieringen. Misdie¬naars hadden daarin een grote plaats: in groten getale waren ze, keurig gekleed en goed geoefend, bij de feestelijke vie¬ringen aanwezig. Na de voltooiing van de kerk werd pater Florack op 31 mei 1963 officieel geïnstalleerd als pastoor van deze parochie. De kroon op zijn levenswerk ... doch ook het einde!

In juli 1963 werd Denis Florack tevens benoemd tot deken van het dekenaat Sekondi-Takoradi, als opvolger van pater Huub Somers. Ook in de personele bezetting kwamen ingrijpende veran¬deringen. De eerste assistent, Wim Griffioen, werd be¬noemd tot pastoor in Sekondi en Frits van Veijfeijken, de buitenstatie¬pater van het Ahanta district, werd overgeplaatst naar Assin Foso.

Overleden.

Op 7 augustus 1963 ging Denis met Frits van Veijfeijken naar de regionaal overste te Winneba en de aartsbisschop te Cape Coast om, in verband met deze benoemingen, het een en ander door te praten. Toen ze terug reden naar Takoradi was de tropische duisternis, beginnend rond 6.00 p.m., reeds ingeval¬len. Even buiten Elmina reden ze op een langs de weg staande 'timber-truck' zonder verlichting. Te laat werd deze waargeno¬men en het uitstekend hout boorde zich door het volkswagentje. Pater Denis Frorack en het meereizend hoofd van de misdienaars Alfred Zianson, student van 'St. John's secondary school', waren nagenoeg op slag dood.

Buurtpastoors van Axim, Eikwe en Tarkwa, die de zaak in Tako¬radi regelden, hadden moeite bericht door te krijgen naar Denis' zus, Zr. Huberta, in Dzodze. Ze was op dat moment op retraite bij de Zusters van 'St.Mary's sec. school' in Accra.
Op 9 augustus 1963 zijn pastoor Denis Florack en zijn misdie¬naar, onder zeer grote belangstelling van aartsbisdom en paro¬chie, colle¬ga-missionarissen, scholieren en staf, stadsbe¬woners en over¬heidsfunctiona¬ris¬sen, begraven.

Pater Florack werd begraven op de 'European section' van het grote kerkhof buiten Takoradi, op de weg naar Apowa. Het heeft heel wat inspanning en discussie gekost voordat toestem¬ming gege¬ven werd om ook het afrikaanse medeslachtoffer, Alfred Zian-son, daar met zijn pastoor begra¬ven te krijgen. Hij zou aan de overkant van de weg, op het kerkhof voor de 'natives', begraven moeten worden.

Omdat pater Denis Florack's broer Mathias (Jeu) op dat moment provinciaal overste was, heeft regionaal overste Theo Brock¬hoff het telegram van overlijden gericht aan de overste van Huize Tafelberg te Oosterbeek. Telefoneren was in die tijd nog practisch onmogelijk.

Op 17 augustus vond te Maastricht in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, een plechtige uitvaartdienst voor de zielerust van de overledene plaats.

Bronnen:
- Archief Nederl. Provincie S.M.A., Cadier en Keer.
- J. v.d. Kooij in 'Afrika Ontwaakt' 1963, pg. 190
- J. van Brakel: the S.M.A. Missionary presence in the Gold Coast (Ghana), vol. IV, pg. 196, 199;
- J. ter Linden in 'Onze Krant', sept. 1963.
- J. van Brakel: in de voetsporen van Sint Servaas Mgr. H. Paulissen S.M.A., pg. 116.